Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. De aanmelding is compleet nadat Jordi Snijders Coaching het aanmeldformulier heeft ontvangen. Het inschrijfgeld verschilt per activiteit. Jordi Snijders Coaching is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 2. Uitsluitend na voldoen van de lidmaatschapsbijdrage krijgt een lid toegang tot de vestiging.
 3. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Jordi Snijders Coaching een abonnement aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk kunnen verzilveren bij de vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
 4. De houder van het lidmaatschap blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik ervan. Gebruik van het lidmaatschap is persoonsgebonden. Deze is dus niet overdraagbaar.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van een maand met een maand opzegtermijn.
 2. Bij losse activiteiten wordt per activiteit de duur gecommuniceerd. Hierbij is punt 1 derhalve niet van toepassing.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via pin, PayPal, iDEAL of overboeking,voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap of de activiteitdeelname. Contante betaling is niet mogelijk.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt € 9,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering (inclusief het nog te betalen lidmaatschapsgeld tot het einde van de contractsduur) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 5. Het abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang worden geweigerd. Jordi Snijders Coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste drie maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.
 7. De inschrijving voor cursussen en pakketten blijft tot een jaar na aanmelding geldig. Binnen die termijn dienen de ritten te worden geconsumeerd. Buiten die termijn vervalt de inschrijving zonder recht op restitutie van deze inschrijving.

Artikel 3: Rooster

 1. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -locatie, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van deelname aan activiteiten, die aangeboden worden door Jordi Snijders Coaching, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Jordi Snijders Coaching gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Voorwaarden voor Personal Training-, Mental Coaching- en Opleidingssessies

 • Persoonlijke Begeleiding: Personal Training bij Jordi Snijders Coaching is gericht op een individuele benadering. Trainingen worden gegeven op een individuele basis, hoewel kleine groepjes (Small Group) ook worden beschouwd als Personal Training. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor dit naar eigen inzicht in te plannen. Mental Coaching gaat echter wel uitsluitend om 1-op-1 sessies.
 • Duur van de Sessie: Standaard wordt uitgegaan van zestig minuten. Gezien de aard van powerlifting, kan een trainingssessie langer duren dan zestig minuten. Hoewel de directe begeleiding van de coach zich tot een vastgestelde tijdspanne kan beperken, krijgt de atleet na de sessie de gelegenheid om zijn of haar training volledig af te ronden. Het is echter essentieel dat de gehele trainingssessie, inclusief eventuele extra tijd, binnen de rooster- en openingstijden van Jordi Snijders Coaching valt. Uitloop valt onder de reguliere sessie en wordt niet in rekening gebracht.
 • Focus op Powerlifting: Gezien de specifieke aard van powerlifting en de technische vereisten hiervan, kan de tijd die nodig is voor begeleiding en feedback per oefening variëren.
 • Vervaldatum Vooruitbetaalde Sessies: Vooruitbetaalde sessies dienen binnen een jaar na inschrijving te worden verbruikt. Na een jaar vervalt het tegoed zonder mogelijkheid tot restitutie.
 • Afspraken en Annulering: Afspraken die binnen twee kalenderdagen worden afgezegd, worden in rekening gebracht ongeacht de reden van afzegging.
 • Toepasselijkheid op Diensten: De bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op de overige diensten van Jordi Snijders Coaching.

Artikel 5: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Jordi Snijders Coaching.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 3. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 4. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van personeel een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende periode vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of -activiteiten bij Jordi Snijders Coaching, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Jordi Snijders Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Jordi Snijders Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en dient hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Jordi Snijders Coaching staan op de website www.jordisnijders.nl en zijn digitaal op te vragen.

Artikel 8: Coaching op wedstrijden

 1. Jordi Snijders Coaching is standaard aanwezig bij de SBD Cup en de NK Powerliften Open. Voor andere wedstrijden wordt aanwezigheid individueel per wedstrijd en deelnemer overwogen en in overleg vastgesteld.
 2. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een coach te koppelen aan een specifieke atleet. Deze beslissing is gebaseerd op de expertise van de coach en de behoeften van de atleet.
 3. Bij het verlenen van coaching tijdens een wedstrijd wordt één Personal Training (PT) sessie van het openstaande tegoed van de deelnemende atleet afgeschreven.
 4. Additionele benzinekosten voor de reis van de coach worden in rekening gebracht. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de deelnemende atleten.
 5. Uitzonderingen:
  Deelnemers aan de NK Powerliften Open worden niet belast met de afschrijving van een PT sessie.
  Atleten die binnen een periode van maximaal zes maanden actief zijn geweest als (assistent) coach bij wedstrijden waarbij lifters van Jordi Snijders Coaching hebben deelgenomen, zijn eveneens uitgezonderd van de afschrijving van een PT sessie. Als peildatum geldt de dag van de betreffende wedstrijd.
 6. Ieder wedstrijdlid van Jordi Snijders Coaching heeft de mogelijkheid om deel uit te maken van ons coaching-team. Bij interesse kan dit kenbaar worden gemaakt bij de leiding van Jordi Snijders Coaching.
 7. Jordi Snijders Coaching behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht en op een individuele basis, van de bovenstaande voorwaarden af te wijken. Eventuele afwijkingen worden altijd vooraf in overleg met de betreffende atleet besproken.

Artikel 9: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Jordi Snijders Coaching aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Jordi Snijders Coaching, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Jordi Snijders Coaching is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels vanJordi Snijders Coaching te accepteren.